X
تبلیغات
رایتل
1 خرداد 1387 ساعت 08:18 ق.ظ

دانـشـمـنـدان دریافته اند، تغییرات جــوی زمـیــن بــه شـکـل‌گـیـری پـوشـش گیـاهـی غیـرعـادی در منطقه آلپ اروپا منجـر شده است.‌به گزارش مهر، طی ســالـهــای اخـیــر کــوهستـان‌هـای سـوئـد همچنان سرسبزتر شده اند. در این میان و بــرای ‌نـخـسـتـیـن بـار مـحـقـقـان شـاهـد رویش درختانی همچون بلوط و نارون در نـــوار مـــرزی مـیــان کــوهـسـتــان‌هــای خــشــــک و بـــدون ‌پـــوشـــش گـیـــاهـــی و جنگلهای این مناطق بوده اند.‌مطالعات اخـــیـــــر پــــروفــســــور لــیــــف کــــولــمــــان از دانشگاه سوئد که درخصوص تغییرات روی داده در پــوشــش گـیــاهــی مـنـطـقـه آلـپ اروپـاسـت، نظـریـه هـای جـدیـدی درخـصوص تغییرات جوی و آثار آن بـر پـوشـش گـیـاهـی مـنـاطـق کـوهستانی ‌مـطــرح کــرده اســت.‌طـی قـرن گـذشـتـه دمــــــــای زمـــیـــــــن حـــــــدود یـــــــک درجـــــــه افزایش یافته است. فرآیندهای طبیعی سرمایشی دیگر همچون گذشته ‌نیستند و این مسئله به ایجاد تغییراتی در پوشش گیـاهـی بسیـاری از منـاطـق کـوهستـانـی جـهـان مـنجر شده است.‌بر اساس این گزارش، محققان فرآیند به وجود آمده را بی شباهت با دوران حاکم بر زمین پس از عصر یخ ‌نمی دانند.‌در این میان مــحــقــقــــان دریــــافــتــــه انـــد، هــمـــزمـــان بـــا گرم تر شدن زمین، توده ها و یخچالهای یـخـــی مـنـــاطـــق یـــخ زده زمـیـــن بــه طــرز ‌غیـرعـادی در حـال آب شـدن هستنـد.‌ مـحـقـقــان مـعـتـقـدنـد، هـمـزمـان بـا تـداوم آب شدن یخهای زمین پوشش گیاهی مناطقی همچون آلپ در اروپا سبزتر از گذشته ‌شده است که البته این تغییرات می تواند زنگ خطر جدی درخصوص آب شدن یخ‌های زمین تلقی شود.‌

منبع: آفتاب یزد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo